Gazi ?AH?N | Elmada? Belediye Ba?kan? Gazi ?AH?N
Elmada? Belediye Ba?kan?

 Ba?kan?n Mesaj?...
 Ba?kana Mesaj...

Bir Zamanlar Elmada?

Belediye Hesap Numaralar?
Halk Bankas? IBAN
TR 3800 0120 0126 1000 0700 0002

Posta ?eki Hesab? 226523

Etkinlik Takvimi

Etkinliklerimizi günlere g?re inceleyebilirsiniz

Anket

Elmadağ Kentsel Dönüşüm Alanı İsmi Sizce Hangisi Olmalıdır?G?rü?leriniz bizim i?in ?nemlidir, lütfen anketimize sizde kat?l?n
ELMADAG
Hava Durumu Elmada?
Ana Sayfa » Müdürlüklerimiz
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ecevit ÖLÇER

Bilgi İşlem Müdürü

Telefon: (0.312) 863 06 50 (123)

Faks     : (0.312) 863 36 60

e-posta: olcerecevit@elmadag.bel.tr

Bilgi işlem Müdürlüğü’nün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Bilgi işlemMüdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimlerden oluşur. 
b) Görevleri:              
 
1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 
2. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
3. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 
4. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 
5. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 
6. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının pekiştirilmiş edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 
7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 
8. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 
9. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 
10. İdarenin vizyon, misyon ve kalite politikasının belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 
11 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 
12. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 
13. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 
14. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 
15. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 
16. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 
17. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 
18. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 
19. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 
20. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 
21. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 
22. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 
23. Elmadağ Belediye Başkanlığı bünyesinde çağın gerektirdiği her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmeyi takip ederek yenilikleri kurumda uygulamak suretiyle kurum çalışanlarının ve vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerinden yerinde, zamanında, yeteri kadar, en az maliyetle ve çağdaş koşullarda yararlanmasını sağlayan yapısal çalışmaları yürütmek.
 
24. Kurumun ulusal ve uluslararası standartta mal ve hizmet üretebilmesi için gerekli tüm ulusal ve uluslar arası teknolojik ve bilimsel gelişmeleri araştırmak, kurumda uygulanmasını sağlayıcı her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak veya katkıda bulunmak. 
 
25. Kurumun çağın gerektirdiği hizmet ve kalite standardına ulaştırılması ve daha ileri seviyede hizmetin sağlanabilmesi amacıyla stratejik hedeflerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasının takip edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 
26. Kaliteli hizmetin en uygun koşullarda ve en uygun maliyetlerle üretilmesi, geliştirilmesi konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
 
27. Kurum birimlerinin hizmet prosedürlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, prosedürlerin uygulanmasını takip etmek ve prosedürlerin geliştirilmesi konusunda önerilerde bulunmak.
 
28. Vatandaşlarımızın kurumumuzdan talep ve beklentilerini tespit etmeye yönelik her türlü araştırma ve anket çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. 
 
29. Kurum çalışanlarının; kurumdan beklentilerini, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların gelişimi ve yönetime katılımının temini amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak. 
 
30. Kurumun hizmetlerini en uygun şekilde vatandaşa sunabilmesi için gerekli sistemin kurulmasına katkıda bulunmak, öneriler sunmak ve sistemin verimliliğinin artarak devam etmesini sağlamak amacıyla sistemi sürekli gözden geçirerek düzenleyici, iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak.
 
31. Kalite Yönetim sisteminin kurulması ve yürütülmesinin koordine edilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak.  
 
32.Yurt içi ve yurtdışı yerel yönetimler ile kurum ve kuruluşlardaki uygulamalarını yerinde takip etmek, “Kıyaslamasını” (benchmark) yapmak ve kurumda uygulanmasına karar verilen uygulamaların altyapısını kurmak üzere gerekli her türlü çalışmayı yapmak.
 
33. E-devlet ve E-belediye alt yapılarının kurulması için; gerekli GIS, CIS, harita ve arşivlerin sayısallaştırılması, bölge araştırmalarının yapılması ve bölgenin vektör el-sayısal kayıtlarının tutulması, yazılım ve analizlerinin çıkartılması ve hazırlanması konularında gerekli her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak,
 
34. Belediyemizin, iletişim ve bilişim teknolojisinin gerektirdiği tüm hizmetleri yapmak, malzeme araç, gereç, yazılım ve donanımların teminini yapmak veya yaptırmak.
 
35. İletişim ve Bilişim teknolojilerinin gerektirdiği tüm araç gereç, yazılım ve donanımın tamiri ve bakımını yapmak, yaptırmak, katkıda bulunmak veya desteklemek.
 
36. Tüm işlemlerin ve bilgilerin dijital ortama aktarılması ve geliştirilmesinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak, katkıda bulunmak.
 
37. Kent bilgi sistemi ve akıllı kent otomasyonunun kurulması çalışmalarını yapmak, yaptırmak veya katkıda bulunmak.
 
c) Çalışma Şekli: Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için Başkan onayı ile alt birimler kurulur. Alt birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

Fonksiyonel kadın spor kıyafetlerimizi real madrid forma
, moda ve eğitim arasındaki mükemmel birleşimi keşfedin Ucuz Futbol Formaları. En yeni stiller ve renklerdeki spor kıyafetlerimizi satın alın. Fitness rejiminizi kanalize etmek için trend ve ucuz forma süper konforlu bayan spor giysileri.
1926 represents a year fake replica watches that is crucial to the replica watches uk Tudor. In this year, brand founder Hans Wilsdorf best replica watches registered the "The Tudor" trademark and replica watches rolex founded the Tudor watch.