T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

 

3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 26.MADDESİNE GÖRE

RUHSAT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

Mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenildiğini belirtir üst yazı ve mülkiyet belgelenecektir.

1- Çap,Yol Kotu,Aplikasyon,

2- Mimari Proje(Avan),

3-Jeolojik Etüd- Jeofizik Etüd,

4-Şantiye Şefi Belgeleri (sözleşme, taahhütname, imza sirküleri, mesleki kısıtlılığı olmadığına dair belge…),

5-Yapım Sözleşmesi,

6- Metrekare Cetveli ve Toprak Hesabı,

7- Tapu Tescil Belgesi (1 Ay Geçerli),

8-Yapı Bilgi Formu (yapının teknik özellikleri (ısıtma, tesisat, taşıyıcı sistem vb.)),

9- Numarataj Belgesi,

10- 3194/23 Maddesine Göre “Altyapı İlişiksizlik Belgesi (Yol-Kanal),

11-Mali Hizmetlerden Emlak Beyan Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı,

12-Ustalık Belgeleri,

13 -Müteahhitlik Evrakları,

                                                              i.            Müteahhit Yetki Belgesi ve Belgeleri

                                                            ii.            Müteahhit Sicil belgesi ve vergi levhası fotokopisi

                                                          iii.            Müteahhit Bağkur veya ssk sicil No

                                                          iv.            Müteahhit adres taahhüdü ve Kimlik Bilgileri.

 

200 M2 ALTI İMARLI – İMARSIZ ALANLARDA İSTENEN EVRAKLAR

 1. ? Ruhsat Dilekçesi, Harç ve Ücretleri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2. ? Çap, Yol Kotu, Aplikasyon, Yapı Aplikasyon Krokisi
 3. ? Numarataj Belgesi,
 4. ? Vekâletnameler,                        
 5. ? Tapu Tescil Belgesi (1 Ay Geçerli),
 6. ?  Metrekare Cetveli ve Toprak hesabı,
 7. ? Mimari Proje ve cd’ si,  
 8. ? Betonarme Projesi ve Jeolojik Rapor, Jeofizik Rapor,
 9. ? Diğer Projeler;

                                                              i.            Peyzaj, Elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer(varsa), ısı yalıtım,

                                                            ii.            Doğalgaz(varsa), asansör(varsa), telefon, yangın tahliye algılama söndürme,

 1. ? Proje Müellifleri Tarafından Taahhütname ve Mesleki Kısıtlılığı Olmadığına Dair Belge,
 2. ? Fenni Mesul Taahhütnameleri, İkametgâh, İmza Sirküleri ve Sözleşmeleri,
 3. ?Mali Hizmetlerden Emlak Beyan Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı,
 4. ? Yol Teknik Altyapı Bedeli (Varsa Taksitlendirilenler Taahhütnamesini Verecektir.),
 5. ? Kanal Keşfi (Kanal Yoksa Fosseptik İzni, Proje ve Vizesi Askiden),               
 6. ? Ustalık Belgesi veya Yetki Belgesiz Usta Çalıştırmayacağına Dair Noter Taahhütnamesi,
 7. ? Müteahhit Yetki Belgesi ve Evrakları,
 8. ? Arsa Sahibi Kimlik Bilgileri.

Kadastro Parsellerinde İstenilecekler,

? Kurum Görüşleri (Tarım, Dsi),

? İlgili Kurum Onaylı Mimari Proje,

? Mal Sahibi Kullanım Amacı Belgesi (Noter Onaylı).

 

YAPI DENETİMLİ RUHSATLARDA İSTENİLEN BELGELER

 1. ? Ruhsat Dilekçesi, Harç ve Ücretleri, Kurum Görüşleri (Tarım, Dsi),                                                                                           
 2. ? Çap, Yol Kotu, Aplikasyon, Yapı Aplikasyon Krokisi
 3. ? Vekâletnameler, Mal Sahibi Kullanım Amacı Belgesi (Noter Onaylı).
 4. ? Liste Beyanı,
 5. ? Tapu Tescil Belgesi (1 Ay Geçerli),
 6. ? Metrekare Cetveli Ve Toprak Hesabı, Dış Cephe İş İskelesi ve Hesapları
 7. ? Mimari Proje ve Betonarme Projesi, Cd’ si, İlgili Kurum Onaylı Mimari Proje,
 8. ? Diğer Projeleri,

                                                              i.      Peyzaj (mimariden ayrı), Elektrik, Sıhhi Tesisat, Kalorifer, Isı Yalıtım,

                                                            ii.      Doğalgaz, Asansör, Telefon, Yangın Tahliye, Algılama, Söndürme,

                                                          iii.      Isı ihtiyacı kimlik belgesi, Havalandırma, İklimlendirme Projeleri,

 1. ? Jeolojik Rapor (jeoloji mühendisleri odası ve jeofizik mühendisleri odası oda onayı ),
 2. ? Numarataj Belgesi,
 3. ? Yol Teknik Altyapı Bedeli (Taksitlendirilenler taahhütnamesini verecektir.),
 4. ? Kanal Keşfi,      
 5. ? Proje Müellifleri Tarafından Taahhütname ve Mesleki Kısıtlılığı Olmadığına Dair Belge,
 6. ?Müteahhitlik Evrakları,

                                                              i.      Müteahhit Yetki Belgesi ve Belgeleri, Taahhütnamesi,

                                                            ii.      Müteahhit Sicil belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisi,

                                                          iii.      Müteahhit Bağkur veya Ssk Sicil No,

                                                          iv.      Müteahhit Adres Taahhüdü ve Kimlik Bilgileri,

                                                            v.      Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi,

 1. ? Şantiye Şefi Taahhütnamesi, Müteahhitle Yapılan Sözleşme, İkametgâh ve Mesleki Kısıtlılığı Olmadığına Dair Belge,
 2. ? Ustalık Belgesi (Kalıp, Demir, Duvar Tesisat vs.) veya Yetki Belgesiz Usta çalıştırmayaca- ğına Dair Noter Taahhütnamesi,
 3. ? Mali Hizmetlerden Emlak Beyan Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı,
 4. ? Yapı Denetim Dosyası İlgili Firmanın,

;Mal Sahibi İle Olan Sözleşme,

;Proje Kontrol Formları (Projeler İmzalı Olacak),       

;Yetki Belgesi, Vergi Levhası ve Taahhütnamesi, 

;Tesisat Taahhüdü,       

;Ticaret Sicil Gazetesi İle Yetkili Müdürün İmza Sirküsü (Aslı Gibidir Onaylı),

;İlk Taksitinin Ödendiğine Dair Banka veya Defterdarlık Dekontu (1000m2 den küçük işlerde tamamı yatacak),         

;Yardımcı Kontrol İle Yapı Denetçilerinin İkametgâhları,  

;Bakanlıktan Aldığı Yapı Bilgi Formunun Aslı,Yetkilisinin TC kimlik no. 

 

YENİDEN RUHSAT AŞAMASINDA İSTENEN EVRAKLAR

(İLK RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL SÜRESİ SONRASINDA YENİLENEN)

 1. ? Çap (Yeni), Aplikasyon, Ruhsat(ESKİ)                  
 2. ? Tapu Tescil Belgesi (1 Ay Geçerli)
 3. ? Mimari, Betonarme, Elektrik, Tesisat, Telefon, Peyzaj projeleri ve metrekare cetveli
 4. ? Jeolojik Rapor(Yeni)(jeoloji mühendisleri odası ve jeofizik mühendisleri odası oda onayı)
 5. ? Numarataj Belgesi
 6. ? Yol Teknik Altyapı Bedeli (Taksitlendirilenler taahhütnamesini verecektir.)
 7. ? Kanal Katılım Yazısı (ESKİ veya YENİ)                 
 8. ? Arsa Sahibi Kimlik bilgileri, Proje Müellifleri Kimlik bilgileri,
 9. ? Fenni Mesuliyet Belgesi Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi (4’lü TUS YENİ)

(sözleşme, taahhütname, kimlik bilgileri ile mesleki kısıtlılığı olmadığına dair odasından belge, üzerindeki toplam fenni mesuliyeti gösterir belge)

 1. ? Binaya ait elektrik veya su makbuzu(İlk ruhsat tarihinden itibaren 5 yıllık süreye ait)             
 2. ? Müteahhitlik Belgesi ve Belgeleri, Yetki Belge Numarası
 3. ? Yapı bitmiş ise bittiğine dair kanıtlayıcı belge olan SSK ilişiksizlik belgesi, (Biten yapılar da ilk ruhsat dönemi mevzuatları geçerlidir)
 4. ? Yapı Güvenliği Raporu (YDUY MD 23 (13)) ve Teknik Rapor 1 (Yapının ilk ruhsat tarihi imar durumu ve mevcuttaki imar durumuna uygun olduğuna dair ve seviyesine dair durumu da içerir statik teknik rapor, karot, donatı röntgen, güçlendirme gerekip gerekmediği hk.) (Fenni mesuller imzalı)
 5. ? Şantiye Şefi Dosyası (VARSA)
 6. ? Mali Hizmetlerden Emlak Beyan Değeri ve Yol Katılım Borcu Yoktur Yazısı
 7. ? Yapı Denetim Dosyası(İlk ruhsat döneminde tamamlandığı kanıtlanamayan yapılar)

                                                              i.      Yetkili tc. no

                                                            ii.      Teknik Rapor (Karot, donatı röntgen vb.)

                                                          iii.      Bakanlık Bilgi Formu(Yibf)

                                                          iv.      İmalatın seviyesine göre parasının yattığına dair banka dekontu

 

YENİLEME RUHSATI AŞAMASINDA İSTENEN EVRAKLAR

                                                (İLK RUHSAT TARİHİNDEN İTİBAREN 5 YIL SÜRESİ İÇİNDE YENİLENEN)

 1. ? Çap (Yeni), Aplikasyon, Ruhsat(ESKİ)                  
 2. ? Tapu Tescil Belgesi (1 Ay Geçerli)
 3. ? Mimari, Betonarme, Elektrik, Tesisat, Telefon ve metrekare cetveli (onaylı)
 4. ? Jeolojik Rapor
 5. ? Numarataj Belgesi
 6. ? Yol Teknik Altyapı Bedeli (Taksitlendirilenler taahhütnamesini verecektir.)
 7. ? Kanal Katılım Yazısı (ESKİ veya YENİ)                 
 8. ? Arsa Sahibi Kimlik bilgileri, Proje Müellifleri Kimlik bilgileri,
 9. ? Fenni Mesuliyet Belgesi Mimar, İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi (4’lü TUS YENİ)

(sözleşme, taahhütname, kimlik bilgileri ile mesleki kısıtlılığı olmadığına dair odasından belge, üzerindeki toplam fenni mesuliyeti gösterir belge)

 1. ? Binaya ait elektrik veya su makbuzu(İlk ruhsat tarihinden itibaren 5 yıllık süreye ait)             
 2. ? Müteahhitlik Belgesi ve Belgeleri, Yetki Belge Numarası
 3. ? Yapı Güvenliği Raporu YDUY MD 23 (13) ve Teknik Rapor 1 (Yapının ilk ruhsat tarihi imar durumu ve mevcuttaki imar durumuna uygun olduğuna dair ve seviyesine dair durumu da içerir statik teknik rapor, güçlendirme gerekip gerekmediği hk.)
 4. ? Şantiye Şefi Dosyası (VARSA)
 5. ? Mali Hizmetlerden Emlak Beyan Değeri ve Yol Katılım Borcu Yoktur Yazısı
 6. ? Yapı Denetim Dosyası(Varsa)

                                                              i.      Yetkili tc. no

                                                            ii.      Teknik Rapor

                                                          iii.      Bakanlık Bilgi Formu(Yibf)

                                                          iv.      İmalatın seviyesine göre parasının yattığına dair banka dekontu

 

 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr