T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
BALYA MAKİNESİ PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ

 1.-Belediyemize ait Balya Makinesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 nci Maddesinin (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile satılacaktır.
2.- İhaleye İştirak etmek isteyenlerden istenilecek belgeler;
- Özel Kişiler;
a.-) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,
b.-) İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesinin aslı,
c.-) Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi,
d.-) İmza Sirküleri
e.-) Vekalet ile ihaleye iştirak edeceklerin Vekaletnameleri ile birlikte İmza Sirküleri,
- Tüzel Kişiler;
a.-) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,
b.-) Tüzel Kişiliği temsile yetkilinin İmza Sirkülerinin aslı veya Noter tasdikli sureti,
c.-) Vekalet ile ihaleye gireceklerin Vekaletname ve İmza Sirkülerinin aslı,
- Ortak Girişim;
a.-) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu,
b.-) 2018 Yılı içerisinde alınmış Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı,
c.-) 2018 Yılı içerisinde alınmış Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesinin aslı,
d.-) Ortak girişimin pilot ortağının İmza Sirkülerinin aslı veya Noter Tasdikli sureti,
3.- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce istenilen belgeleri Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.
4.- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
5.- Satışı yapılacak Balya Makinesinin, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Tutarı, İhale Günü ve Saati aşağıya çıkarılmıştır.
6.- İhaleye ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından ödenecektir.
7.- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
8.-İhale Şartname Bedeli 50.oo.-TL olup, diğer hususlar İhale Şartnamesinde ve Teknik Şartnamede belirtilmiştir. İhale ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü başvurabilirler.

Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr