T.C. Elmadağ Belediyesi "Herkese Yetecek Sevgimiz Var"
BAHÇELİEVLER MAH. ATM Cihazı İhale İlanı

 
Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları içerisinde; İlçemizin Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 196 ve 208 numaralı imar adaları arasında bulunan (Miraç ve Sakarya Sokak devamında) Park Alanının Sakarya Sokağa cepheli kısmına 6 m2.lik bir kısmı(Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği'nin taşınmazların kiraya verilmesi başlıklı 67 nci maddesi doğrultusunda) Bankaların iş ve işlemlerini gerçekleştireceği ATM Cihazı konulması ve data hattı tesisi, diğer teknik işlemler ile ilgili olarak; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 nci Maddesine göre 3(üç) yıl süreyle"Açık Teklif Usulü" Kiraya verilecektir. İlanen duyurulur.
İHALE İLANI
1.- Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 196 ve 208 numaralı imar adaları arasında bulunan (Miraç ve Sakarya Sokak devamında) Park Alanının Sakarya Sokağa cepheli kısmına 6 m2. lik bir kısmı (Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’nin taşınmazların kiraya verilmesi başlıklı 67 nci maddesi doğrultusunda) Bankaların iş ve işlemlerini gerçekleştireceği ATM Cihazı konulması ve data hattı tesisi, diğer teknik işlemler ile ilgili olarak; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci Maddesine göre 3 (üç) yıl süreyle “Açık Teklif Usulü” Kiraya verilecektir.
2.- Taşınmaz Kiralama ihalesi Elmadağ Belediye Başkanlığı’nın Yenice Mah. İnönü Bul. No:59 Elm./ANK. adresinde bulunan Hizmet Binasının ikinci katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3.- Kiralama işine ait İhale Şartnamesi idarede bedelsiz olarak görülebileceği gibi 100.-TL karşılığı Emlak ve İstimlak Müd.’nden satın alınabilir. İhaleye katılım için İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.
4.- İhaleye ilişkin her türlü Vergi, Resim, Harç ve tüm Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.
5.- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.
6.- İhaleye iştirak edebilmek için;
6.1.- İsteklinin Gerçek Kişi olması halinde;
a. Müracaat Dilekçesi.
b. Onaylı Nüfus Kayıt Örneği veya Nüfus Cüzdanı Sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
c. Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı Yerleşim Yeri Adres Belgesi; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. (Gerçek Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
6.2.- İsteklinin Tüzel Kişilik olması halinde;
a.-) Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
b.-) Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve Yetki Belgeleri,
c.-) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair “Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi” belgeyi ibraz etmesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 ncu mad. yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazete suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
d.-) İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Gazetede bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
e.-) Gayrimenkul kiralanmasına ilişkin Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli Aslının ibrazı,
6.3.- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; ihale ile ilgili Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşme Belgesi “Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.”
6.4.- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
a.-) Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,
b.-) Genel Kurulca gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli Aslının ibrazı,
c.-) Temsil edenlerin, temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli Aslının ibrazı,
d.-) Temsile yetkili kılınanların, Noterden tasdikli imza sirküleri Aslının ibrazı,
e.-) Vakfın gayrimenkul Kiralama konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesinin ibrazı.
7.- Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, yetkili olduklarına dair Noter Tasdikli Vekâletname, Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
8.- İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap (Kiralama) edebileceğini gösterir “Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan” izin belgesini ibraz etmeleri,
.. 1 / 2 ..
9.- İdari Şartnamede belirtilen usullere uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge ile birlikte her sayfası İstekli tarafından imzalanmış/kaşelenmiş İhale Şartnamesi ve İhale Şartname Bedelinin yatırıldığına ilişkin Belgenin teklif dosyasına konulmuş olması,
10.- İhaleye vekaleten iştirak edilmesi halinde;
Gerçek Kişi adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, ihaleye katılmak üzere düzenlenmiş (Vekil adına düzenlenmiş Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren) Noter Onaylı Vekaletname ile vekilin Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar),vekile ait Kimlik Belgesi Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı)
Tüzel Kişilik adına vekaleten ihaleye iştirak edecek kişilerden; Kimlik Belgeleri, Noter Tasdikli İmza Sirkülerinin Aslı (İhale tarihinden en geç üç ay öncesine kadar) ile Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekâletnamelerinin aslının ibrazı,
11.- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşımayanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “Aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
12.- Kiraya verilmesi düşünülen taşınmaz mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye katılan istekliler taşınmazı yerinde görmüş, beğenmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınmazın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Bu konuda Belediyemiz aleyhine her hangi bir itiraz ve talep hakkı (Maddi Tazminat ve İlave Yapım /Tedarik Hakkı) bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taşınmazın tesliminden sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
13.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede Belirtilen ve yukarıda istenen bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim edecek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
14.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.
15.- İhaleye sadece Bankalar İştirak edebilecektir.
16.- Posta, Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
17.- İhale Komisyonu gerekçesini İhale Kararında belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
18.- İş bu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, İlanda belirtilmeyen maddeler için İhale Şartnamesi hükümleri geçerlidir.
19.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr.Adresinden de görülebilir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.
HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDEKİ
PARK ALANININ (SAKARYA SOKAĞA CEPHELİ) 6 M2. LİK KISMININ
İHALE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN
KİRALAMAYA KONU ALAN
AYLIK / 3 YILLIK MUHAMMEN (KİRA) BEDELİ:
500.-TL x 3 Yıl (36 Ay) = 18.000.-TL
(OnsekizbinTürkLirası)
(İlk yılı peşin kalan iki yıl iki taksit halinde)
540.-TL
(BeşyüzkırkTürkLirası)
GEÇİCİ TEMİNATI (% 3)
(3 Yıllık Muh.Bedel Üzerinden)
İHALE TARİHİ:15.11.2018
İHALE SAATİ:14:00
KİRA SÜRESİ:3 (üç) Yil
ATM (Bankamatik) cihazı konulacak Alan (6 m2.)Elmadağ Belediye Başkanlığı Elmadağ / Ankara
http://www.elmadag.bel.tr * info@elmadag.bel.tr