ARAMA

T.C. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ (...

Geri

T.C. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

16 Ocak 2024

T.C.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ (İŞYERİ) KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

 

        1.- Aşağıdaki Tabloda Mahallesi, Ada / Parsel Numarası, Alanı, Arsa Payı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Günü ve Saati belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar (Büfe Yerleri ve İşyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü ile” 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN

(Büfe Yerleri ve İşyerleri)

S.No

Mahallesi / Cad. / Sokak

Ada-Par.

 

Bağ. Böl.

No

Cinsi

Alanı

(m2)

Muh. Bedeli

(Üç yıllık Kira Bed. üzerinden)

Geç.Tem. (Muh.Bed. %3’ü)

İHALENİN

Tarihi

Saati

1

Tatlıca Mah.

Uzungil Cad.

-----

-----

Büfe Yeri

24,00

36.000.-TL

(1.000.-TL x 36 ay)

1.080.-TL

08.02.2024

14:00

2

Bahçelievler

Menderes Bul.

2418-13

Z.K. 1-2

İşyeri

23,57

23.400.-TL

(650.-TL x 36 ay)

710.-TL

08.02.2024

14:20

3

 

Kemalpaşa Atatürk Bul.

1170-1

 

B-13

 

İşyeri
(Bay-Bayan Hamamı)

1.017

288.000.-TL

(8.000.-TL x 36 ay)

8.640.-TL

08.02.2024

14:40

 

     2.- Kiralamaya konu Şartname idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 250.-TL (İkiyüzelliTürklirası) karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

     3.- İhaleye ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler İhaleye iştirak eden Kişi/Kişiler tarafından ödenecektir.

     4.- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

     5.-Şartnamebe belirtilen Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ve İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

      6.- İhaleye iştirak edecek istekliler; ihalesine katılmak istedikleri Büfe Yerinin ve İşyerlerinin ihale gün ve saatine kadar, Şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

      7.- İsteklinin veya imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

      8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

      9.- Kiraya verilecek Büfe Yerleri ve İşyerlerini mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreslerde görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen Büfe Yeri ve İşyerlerini görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için kiraya verilmesi düşünülen taşınmazların evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Taşınmazlar  (Büfe Yeri ve İşyerleri) teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

    10.- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

    11.- Kiraya verilecek Büfe Yeri ve İşyerleri ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

    12.- İlanda belirtilmeyen haller için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17 nci maddesi gereği ilanen duyurulur. 15 / 01 / 2024