ARAMA

T.C. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ Kİ...

Geri

T.C. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

18 Mart 2024

T.C. ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İHALE İLANI

 

 

        1.- İlçemizin Yenice Mahallesindeki 9.140,18 m2 yüzölçümlü 1193 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının ön kısmındaki “Yemekhane giriş kapısı önü” 6 m2.lik alan “Bankların iş ve işlemlerini gerçekleştireceği A.T.M. Cihazı konulması ve data tesisi, diğer teknik işlemler ile ilgili olarak” ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü ile” 3 (üç) yıl süre ile A.T.M. Cihazı (Bankamatik) konulmak üzere Yerli Bankalara kiraya verilecektir.

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

Mahallesi

Şartname Bedeli

Ada

Par.

Alanı (m2.)

Cinsi

Muhammen Bedeli

(3 Yıllık Kira Bedeli üzerinden)

Geçici Teminatı

Kira

Süresi

İhalenin

Tarihi

Saati

Yenice

500.-TL

 

1193/2

 

6

A.T.M.

Yeri

(3.000.-TL x 36 Ay) 108.000.-TL

(YüzsekizbinTürklirası)

3.240.-TL

3 (üç) Yıl

28.03.2024

14:00

   

       2.- Kiralamalara konu Şartnamelere idarede bedelsiz görülebilir. Şartnameler 500.-TL (BeşyüzTürklirası) karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. İhaleye iştirak edecek olanların İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

 

       3.- İhaleye ilişkin her türlü tüm Vergi, Resim, Harç ve Diğer Yasal Giderler (Geçici / Kesin Teminatlar, Sözleşme Damga Vergisi, İhale Karar Pulu Bedeli, Kira Sözleşmesinin Notere tasdikinin gerekmesi durumunda Noter Tasdik Harcı) İhaleye iştirak eden Bankalar tarafından ödenecektir.

 

       4.- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici Teminatı yatırmak şarttır.

 

       5.- Şartname ekinde yer alan forma uygun Geçici Teminat Mektubu (Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya Geçici Teminat bedelinin ve İhale Şartname bedelinin ödendiğine ilişkin belge.

 

        6.- İhaleye iştirak edecek Bankalar; ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın (A.T.M. / Bankamatik Cihazı Yeri)  ihale gün ve saatine kadar, şartnamede belirtilen ve ihaleye katılmak için gerekli belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu  noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını  ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim ederek, ihale salonunda hazır bulunacaklardır.        

 

        7.- İsteklinin veya  imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma tutarlarına katılım için zorunludur.

 

        8.- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile posta yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

        9.- Kiraya verilecek taşınmaz  (A.T.M. / Bankamatik Cihazı Yeri)  mesai saatleri içerisinde yukarıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye katılan istekliler kiraya verilmesi düşünülen taşınmazı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınmazın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Taşınmaz  teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

 

      10.- İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

      11.- Kiraya verilecek taşınmaz (A.T.M. / Bankamatik Cihazı Yeri)  ile ilgili geniş bilgi almak isteyenler idaremiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

    

      12.- İlanda belirtilmeyen haller için İhale Şartnamesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

 

      13.- İhale bilgileri ayrıca http://elmadag.bel.tr adresinden de görülebilir.

 

             2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17  inci maddesi gereği Kamuoyuna ilanen duyurulur.