ARAMA

Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacaktır

Geri

18 Eylül 2023

Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacaktır

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı’ndan

 

           Ankara İli Elmadağ İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait olan imarın 210006 ada 1 parseli üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı konut inşaatı ihalesi yapılacaktır.

 

1-      İdarenin:

 

Adı                                   : Elmadağ Belediye Başkanlığı

Adresi                              : Yenice Mahallesi İnönü Caddesi No: 59 Elmadağ ANKARA

Telefon Numarası             : 0312 863 0650

Faks Numarası                  : 0321 863 3660

 

2-      İhale Konusu ve İhale Dökümanları:

 

a)Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait olan Ankara İli Elmadağ İlçesi Yenidoğan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi imarın 210006 ada 1 parseli üzerine emsal harici alanlarla beraber toplam 67.362 m2  inşaat alanına sahip  10 blok 326 konut altyapı ve çevre düzenlemesinin kat karşılığı inşaat yapım ihalesi.

 

b) Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’ne ödenecek 1500,00 TL’ (BinBeşYüzlira) lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

 

c) İsteklilerin İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisine koyarak hazırlayacakları tekliflerini 12.10.2023 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Elmadağ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

3-      Tahmini Bedel, Geçici Teminat ve Kesin Teminat Bedelleri; 

 

Bu işin keşif bedeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “2023/2 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ“ esas alınarak altyapı ve çevre düzenlemesi işleri dahil (muhammen bedel) 784.642.645,73.TL (yediyüzseksendörtmilyonaltıyüzkırkikibinaltıyüzkırkbeştürklirasıyetmişüçkuruş)dır.

 

Geçici teminat tutarı: 23.539.279,37.TL (Yirmiüçmilyon Beşyüzotuzdokuzbin İkiyüzyetmişdokuzlira Otuzyedikuruş)dır.

 

4-      İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Belgesi, (Yukarıdaki belirtilen taşınmazın ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. Nakit teminat verilmesi halinde Belediyemiz veznesine yatırılarak alınacak olan makbuzun aslı ibraz edilecektir.

c) İhale Dokümanının satın alındığını gösterir belge,

d) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)

e) Vergi Dairesi borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığından alınmış olmalıdır.)

f) SGK borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış olmalıdır.) 

g) Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili evraklar.

h) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanname.

i) İşin keşif bedelinin %15’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, genel müdürlük teyitli banka referans mektubu.        

j) İkametgâh İlmühaberi, (Gerçek kişiler için muhtarlık, e-devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınmış İkametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için adres bildirgesi)            

k) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri    

l) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

m) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

n) Ortak girişim olması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi olacaktır. (İsteklinin iş ortağı olması halinde, 5.maddenin (a),(d),(e),(f),(g),(h) ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin ve imza beyannamelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.)

o) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişiliğini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

p) İstekliler, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı işin keşif beledinin en az %15’i kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen IIIB ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II. Grup İşler’e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.

r) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

s) İşe ait geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Elmadağ Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu.

t) Yer görme belgesi.

5-      İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6-      İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

7-      İdarenin Yetkisi;  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İLAN OLUNUR.